Osnovna šola Nazarje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje je občinski svet občine Nazarje sprejel leta 1997. Dan vpisa OŠ Nazarje v register vzgojno-izobraževalnih zavodov Republike Slovenije - 18. september - občina Nazarje praznuje tudi kot občinski praznik. Pouk je pod okriljem novega zavoda prvič stekel v šolskem letu 1999/2000.

Osnovna šola Nazarje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja predšolsko in osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju naselij Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas, Potok, Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavodice, Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo Rovt pod Menino in Volog.

Matična šola je Osnovna šola Nazarje, kjer je tudi sedež zavoda. Na dvooddelčni šoli poteka osem- oziroma devetletno osnovnošolsko izobraževanje. Podružnična šola Šmartno ob Dreti opravlja izobraževanje za učence od 1. do 4. razreda na območju naselij Lačja vas (del), Potok (del), Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog. V okviru OŠ Nazarje sta organizirani tudi enota vrtca Nazarje s štirimi skupinami in enota vrtca Šmartno ob Dreti z eno (mešano) skupino.

osnazarje1.jpg

Nov šolski objekt nudi odlične pogoje za izobraževanje mlade generacije

V šolskem letu 2003/04 je imela matična šola v Nazarjah 13 oddelkov in dva oddelka podaljšanega bivanja. Vsi učenci, bilo jih je 251, so obiskovali pouk v eni izmeni. Podružnično šolo v Šmartnem ob Dreti je v šolskem letu 2003/04 obiskovalo 57 učencev, ki so bili razporejeni v štiri oddelke. Organiziran je bil en oddelek podaljšanega bivanja.

Osnovna šola Nazarje se s svojim delovanjem vključuje v življenje lokalne skupnosti in širše družbene skupnosti ter si prizadeva za socialni in kulturni razvoj delovnih ljudi in občanov. V ta namen se šola povezuje s podjetji, društvi in organizacijami, krajevnimi skupnostmi in občino, vključujoč v te aktivnosti svoje učence in zaposlene delavce.